REKLAMAČNÝ PROTOKOL Poskytovateľ:

Dental studio SK s.r.o.

so sídlom Kovácsová 19, 851 10 Bratislava

IČO: 43 987 524

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 50414/B

Číslo reklamácie (vyplní Poskytovateľ):

Reklamujúci:

meno a priezvisko:

bydlisko:

e-mailová adresa:

tel. č.:

adresa na doručovanie:

Klient:

meno a priezvisko

bydlisko:

(uvedie sa len, ak je klient osoba odlišná od reklamujúceho, ktorým je napr. zákonný zástupca klienta)