Prevádzkový poriadok

 

pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo

 

Čl. 1

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia:

 

 1. Obchodné meno : Ing.Štefan Zbihlej – Kryocentrum Prešov

 2. Adresa sídla prevádzkovateľa : Poschlova 50, 080 01 Prešov

 3. IČO : 41 548 094

 4. Názov a adresa prevádzky : Kryocentrum Prešov, Duchnovičovo námestie 1

 5. Zameranie činnosti v mieste podnikania : Poskytovanie kryoterapie celotelovou chladovou procedúrou

pre regeneračný účinok.

Čl. 2

 

Druh a spôsob poskytovania služieb:

 

Každý klient po príchode do nášho kryocentra bude v krátkosti poučený o blahodárnom vplyve na jeho organizmus a oboznámený s kontraindikáciami, bude zisťovaný jeho aktuálny zdravotný stav dotazovaním, kde je poučený o tom, že nesmie zatajiť svoj skutočný zdravotný stav, bude mu odmeraný a zapísaný jeho tlak krvi do prehlásenia spolu s jeho dátumom narodenia, dátumom merania, čo následne aj vlastnoručne podpíše.

Po navlečení návlekov, obdržaní hygienicky zabaleného úboru a uhradení vstupného podľa aktuálneho cenníka odchádza do svojej šatne. Balíček obsahuje čelenku,rukavice a šortky-ženy aj tričko. Vyzdvihne si hrubé ponožky a respirátor, v šatni si obuje kroxy a dostaví sa do priestoru kryokomory. Tu si pred vstupom prezuje dreváky, kroxy si odloží na miesto po drevákoch do police a za asistencie personálu pristupuje k prvej fázi zákroku-vstupuje do adaptačnej komory v ktorej sa teplota pohybuje okolo -60 stupňov C. (do komory naraz vstupujú dvaja klienti, jeden cyklus trvá približne 8-10 minút). Po uplynutí 30 sekundového intervalu ho svetelný signál nad prechodovými dverami upozorní k prechodu do hlavnej komory v ktorej sa teplota pohybuje okolo -120 stupňov C., kde dochádza k druhej fázi zákroku po dobu max.3 minúty. Po uplynutí času, ktorý je zobrazený nad dvermi, prechádza klient opať do adaptačnej komory a následne opúšťa komoru magneticky uzavretými dverami miernym zatlačením.

V priestore pred komorou si vymení dreváky za svoje kroxy a odoberie sa k ľahkému cvičeniu na niektorý z pripravených cvičebných zariadení (stacion.bicykle,veslovacie stroje fit lopty, trampolína), kde dochádza k zahriatiu organizmu-prekrveniu buniek po dobu 10-15 minút.

Po ľahkom zahriatí odchádza do šatne, úbor vloží do priloženého igelitového vrecka a pri odchode ho vloží do koša na použité úbory.

Personál riadi klientov, zadáva dobu zákroku, potvrdzuje opustenie klientov po ukončení zákroku a oknom sleduje dianie v kabíne komory,ak je potrebné,mikrofónom riadi procedúru a v prípade nevoľnosti poskytne aj odbornú pomoc.

Personál vykonáva lokálne ošetrenie prístrojom Kriosan K model 30 klientom, ktorí majú lokálne bolesti-plece, lakeť, zápastie, bedrový kĺb, koleno, kotník a iné na lehátku v priestoroch za kryokomorou.

 

 

Zakázané úkony pri poskytovaní služieb:

 

 • Zamestnanec musí mať osvedčenie o zdravotnej a odbornej spôsobilosti. (preskúšanie-Region.úrad verejného zdravotníctva, Osvedčenie o absolvovaní odbornej spôsobilosti-zápisnicu o absolvovaní)

 • Pred vstupom na pracovisko musí mať zamestnanec čistý pracovný odev a obuv.

 • Na pracovisko nesmie vstupovať po konzumácii alkoholických nápojov.

 • Musí byť dôkladne upravený, na pracovisku nesmie vykonávať žiadne toaletné úpravy ako česanie, strihanie nechtov a iné kozmetické úpravy.

 • Nesmie fajčiť a jesť v prevádzke.

 • Musí si dôkladne umývať ruky pred začatím činnosti, po fajčení, osobitne po použití WC.

Kontraindikácie kryoterapie :

Skúsenosti viedli k definovaniu prekážok, pre ktoré nie je možné absolvovať liečbu kryoterapiou:

-netolerancia a alergia na chlad

-strach z uzavretých priestorov – klaustrofóbia

-podchladenie organizmu

-Raynauldova choroba

-mieste poruchy prekrvenia

-chudokrvnosť

-užívanie niektorých liekov – neuroleptík a alkoholu

-znížená funkcia štítnej žľazy

-onkologické ochorenia

-mentálne poruchy spojené s abnormálnym potením

-tehotenstvo a infekčné ochorenia

 

Zo strany obehového systému nie je vhodné absolvovať celotelovú kryoterapiu v týchto prípadoch:

 

-chyby chlopňového aparátu srdca (zúženie chlopní)

-ICHS pri nedostatočnosti obehu

-ťažké formy astmy

-ťažká cukrovka

-poruchy rytmu srdca a kľudovej srdcovej frekvencie nad 100 pulzov.min-1

-pľúcny edém

-vážne ochorenia pľúc

 

Čl.3

Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov:

 

 1. Pracovníci prevádzky priamo vykonávajúci epidemiologicky závažné činnosti sú:

 1. zdravotne a odborne spôsobilí1),

 2. vybavení vhodným pracovným odevom (plášť,alebo nohavice a tričko), pracovnou obuvou, uterákom, mydlom a ďalšími potrebnými toaletnými potrebami.

 1. Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je oddelené.

 2. V prevádzkovej miestnosti a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii umývadlo s výtokom teplej a studenej pitnej vody.

 3. Odvetranie pracovnej miestnosti je zabezpečené priamo-otvárateľnými oknami, resp. nútené-prostredníctvom vzduchotechniky,( WC, šatne, recepcia)

 4. Osvetlenie pracovnej miestnosti je zabezpečené priamo denným osvetlením. Pri absencii denného osvetlenia je použité osvetlenie žiarivkové.

 5. K dispozícii má byť dostatočné množstvo čistých úborov tzv.jednorázových hygienických balíčkov primerané predpokladanému počtu zákazníkov.(cca 10-12/hodinu)

 6. V zariadení je viditeľne umiestnené bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze fajčenia2).

 7. V zariadení je k dispozícii lekárnička3).

 

Čl. 4

 

Návod na použitie prístrojov :

 

Pri používaní príslušnej prístrojovej techniky/zariadení sa odporúča plne rešpektovať návod výrobcu.

 

 

 

Čl. 5

 

Zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov :

 

Pozri čl.2 - zdravotné kontraindikácie.

 

Čl.6

 

Postup pri mechanickej očiste pracovných nástrojov a prístrojov :

 

Pracovné pomôcky a prístroje sú dôkladne mechanicky očistené, umyté horúcou vodou s prídavkom saponátu, osušené a vydezinfikované vhodným dezinfekčným prostriedkom podľa hygienického režimu.

 

Čl. 7

 

Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia :

 

 1. Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných podláh, plôch a zariadení pre osobnú hygienu sa vykonáva denne pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne počas výkonu práce.

 2. Celková očista a dezinfekcia prevádzky sa vykonáva podľa nižšie uvedeného režimu mimo prevádzkových hodín.

 3. Dezinfekčné prostriedky používané na plošnú dezinfekciu pracovných plôch, podláh a zariadení pre osobnú hygienu sa:

 1. po upotrebení jedného prípravku obmieňajú (striedajú) za účelom potlačenia vzniku rezistencie choroboplodných zárodkov,

 2. odporúča sa dodržiavať ich správnu koncentráciu a dobu expozície.

 1. Roztoky dezinfekčných prípravkov sa pripravujú denne.

 2. Dezinfekcii musí predchádzať dôkladná vlhká mechanická očista roztokom teplej vody a čistiaceho prostriedku.

 

Hygiena personálu:

Interval

Označenie - kontrolované miesto

Dezinf. prostriedok

Pred začatím predaja

1 . Vyzlečenie z civilného šatstva v šatni

mydlo, uterák

 

 

2. Umytie rúk

 

 

 

 

3. Prezlečenie do pracovného odevu, obutie pracovnej obuvi

 

 

Po skončení práce

1 . Umytie rúk

mydlo, uterák

 

 

2. Prezlečenie do civilného šatstva

 

 

 

 

3. Prezutie do civilnej obuvi

 

 

Pravidelne

Po použití WC si pracovníci musia umyť ruky mydlom

mydlo, uterák

 

 

 

 

Odkladacie police:

Interval

Označenie - kontrolované miesto

Dezinf. prostriedok

Týždenne

1. Police poutierať od prípadného prachu

handra + H2O

 

 

2. Police poumývať prontom

pronto

 

 

 

 

 

 

Zásady školenia pracovníkov:

 

 1. Odbornú úroveň zamestnancov Ing.Š.Zbihleja a Emílie Ďuricovej dňa 22.2.2016 zabezpečil Revízny technik TZ ing.R.Biščo. Menovaní sú odborne spôsobilí obsluhovať zariadenie typu Ad, Ag, Kryokomora typu KR-2010 model S a prístroj Kriosan K model 30 (viď.priložené osvedčenie). Následné školenia nových zamestnancov prevedie Ing.Š.Zbihlej o čom vyhotoví zápisnicu o preškolení.

 2. Všetci zamestnanci sú vyškolení vo vzťahu ku všetkým metódam a postupom vlastného zariadenia

a ku všetkým záležitostiam týkajúcich sa osobnej hygieny a pracovného odevu.

 

Hygienicky režim zariadenia:

DENNE

Všetky použité technologické zariadenia, ako pracovný stôl, poličky, podlahy v priestoroch prevádzky sa dôkladne čistia čistiacimi prostriedkami na to určenými - rýchla alkoholová dezinfekcia - postriekaním mechanickým rozprašovačom. Vykonáva sa aj na plochách, ktoré prichádzajú do kontaktu s pokožkou klienta (lehátko, stolička, sedadlá a madlá stacionárnych bicyklov, veslovacích trenažérov, fit lopty ). Doba pôsobenia: do zaschnutia (5 minút)

 

TÝŽDENNE

Všetky predmety ako je uvedené pri dennom upratovaní + všetky dvere.

Vykonáva sa každý piatok.

 

MESAČNE

Ako je uvedené v dennom a týždennom čistení + vykonávame dezinfekciu.

Doporučený spôsob dezinfekcie s DESPREJ/DESIDENT SPRAY/-rýchla alkoholová dezinfekcia. Doba pôsobenia: do zaschnutia (5 minút).

 

 

 

Proces zabezpečovania sanitačného programu a hygienického režimu :

 

Činnosť

Vedúci

zariadenia

Ostatní

zamestnanci

Externá

firma

Čistota okolia

I

S

V

Vstupné lekárske prehliadky

Z

V

V

Odborná spôsobilosť

Z

S

S

Vykonávanie pravidelných školení

o hygienických pravidlách

Z

V

V

Zabezpečovanie osobnej hygieny

Z

V

V

Zabezpečovanie sanitácie

Z

V

V

Zabezpečovanie dezinfekcie

Z

V

V

Zabezpečovanie deratizácie

Z

S

V

Legenda: Z – zodpovedný I - informovaný

S – spolupracuje V - vykonáva

 

Technické prostriedky na zabezpečenie sanitácie :

Mechanické prostriedky:

handra, metla, lopatka, mop, vedro, špongia, kefka, utierka, vysávač

Frekvencia vykonávania sanitácie :

Oddelenie: priestor prevádzky

Zodpovedná osoba: pracovník

Dozor: vedúci zariadenia

 

Priestor/

zariadenie

Postup

Frekvencia

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

umývateľné časti

stien-obklady,dvere

ručné umytie

/handrou/ teplou

vodou

a dezinfekcia

na konci

smeny

x

x

x

x

x

x

-

Plochy prichádzajúce do kontaktu s pokožkou

 

ručné umytie /handrou/

dezinfekčnou látkou

na konci

smeny

x

x

x

x

x

x

-

všetky podlahy

pozametanie smetí metlou,

vytrenie teplou vodou

so saponátom, vysušenie

na konci

smeny

x

x

x

x

x

x

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanitačné postupy a kontrola sanitácie :

 

Čistený

priestor

Postup sanitácie

Frekvencia

Postup kontroly

Frekvencia

kontroly

Lehátko

1. bežné upratovanie:

-výmena jednorázového papiera

 

2. penové čistenie:

- odstránenie hrubých nečistôt

/kefka, teplá voda/

- na predčistené povrchy

Lehátko sa nanesie

tenká vrstva, ktorá sa nechá

pôsobiť 15-20 min.

-dôkladné opláchnutie vodou

Denne

/podľa

potreby/

 

1x za 14

dni

Vizuálna kontrola

Kontrola čistoty lehátka/.

Denne

Podlaha

1. bežné upratovanie:

-odstránenie zjavného znečistenia pomocou vody, mopu.

2. penové čistenie:

- odstránenie hrubých nečistôt

/kefa,saponát, teplá voda/

- na predčistené povrchy

podlahy sa nanesie

tenká vrstva peny, ktorá sa nechá

pôsobiť 15-20 min.

-dôkladné opláchnutie vodou

1x denne

/podľa

potreby/

 

1x za 14

dní

Vizuálna kontrola

Kontrola čistoty podlahy

Denne

 

Okná

umývanie okien:

sklo, okenné rámy umyť pomocou vody a saponátu, postriekať

prostriedkom na umývanie okien

a vyleštiť jelenicovou kožou

4x za rok

Vizuálna kontrola

Kontrola čistoty okien

 

Denne

Svietidlá

čistenie svietidiel:

-vypnúť elektrický prúd,

-demontovať kryt a odstrániť nečistoty vlhkou handrou,

-nechať vysušiť,

-spätná montáž

1x za

mesiac

Vizuálna kontrola

Kontrola čistoty svietidiel

 

denne

Vykurovacie

telesá

čistenie vykurovacích telies:

odstránenie nečistôt pomocou handry,vysávača,kefy,vody

1x za

mesiac

Vizuálna kontrola

Kontrola čistoty vykurovacích telies

 

denne

 

Čl.8

Spôsob skladovania a manipulácie s úbormi :

 

 1. Pri manipulácii s úbormi nesmie dochádzať k vzájomnému styku, či zámene čistých a použitých úborov.

 2. Skladovanie čistých a použitých uterákov je oddelené.

 3. Použité úbory sa skladujú v košoch na úbory označených nápisom „použité úbory“. Čisté úbory sú uložené v polici s označením veľkosti, kde každý úbor je samostatne vložený v uzatvárateľných igelitových vreckách. Denne sa odnášajú na pranie.

 4. Pranie a žehlenie sa uskutočňuje vo vlastnej réžii prevádzkovateľa.

 5. Do zariadenia sa prepravuje čistá bielizeň už zabalená vo vreckách, aby nedošlo k jej znečisteniu.

Čl. 9

 

Spôsob a frekvencia upratovania a maľovania prevádzky :

 

 1. Frekvencia upratovania zariadenia sa vykonáva podľa Čl.7

 2. Upratovanie priestorov kryocentra zabezpečuje upratovacia firma , s ktorou má prenajímateľ priestorov-firma Eko-Steel uzavretú zmluvu na upratovanie. Nájomca priestorov Ing.Štefan Zbihlej, ako prevádzkovateľ kryocentra Prešov má v zmluve o nájme povinnosť uhradiť dohodnutú čiastku za upratovanie spolu s úhradou mesačného nájmu. V prípade nepredvídaného znečistenia prevádzky má prevádzkovateľ k dispozícii prostriedky na upratanie tohto znečistenia (vedro,handra,mop) uložené v technickej miestnosti.

 3. Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za dva roky.

 

 

Čl. 10

 

Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia :

 

 1. Odpad, ktorý vzniká pri obsluhe zákazníka sa zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami.

 2. Príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú.

 3. Použitý ostrý odpad a biologicky kontaminovaný odpad sa zhromažďuje v pevnom, uzatvárateľnom a nepriepustnom obale. (odpad tohto typu pri prevádzkovaní kryokomory nevzniká)

 4. Odpad sa zneškodňuje prostredníctvom oprávnenej odbornej firmy na základe príslušnej zmluvy. Odpad vznikajúci pri prevádzkovaní kryokomory je nezávadný (ochranné rúšky,papier,obalový materiál) a ten bude likvidovať prenajímateľ poskytnutých priestorov vo svojích kontajneroch, čo je upravené v dodatku č.3 k zmluve o nájme.

 

Čl. 11

 

Všeobecné ustanovenia :

 

 1. Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

 2. Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.